Thời trang đẹp - sang - chất

màu hồng có ý nghĩ gì trong thời trang?